lördag 22 september 2012

Vad säger barnkonventionen?

FN:s konvention om barns rättigheter antogs av FN:s generalförsamling 20/11 1989 och har ratificerats av 193 länder. Den utgör en del av folkrätten.
Barnkonventionen ger en universell definition av vilka rättigheter barn har, och stipulerar vad som borde gälla för alla barn i hela världen. Definitionen ska gälla i alla samhällen, oavsett kultur, religion eller andra särdrag. Konventionen handlar om det enskilda barnets rättigheter. Varje människa under 18 år räknas som barn, om inte han eller hon blir myndig tidigare enligt den nationella lagstiftningen.

Grundtankar i konventionen:

 • Alla barn har samma rättigheter och lika värde.
 • Varje barn har rätt att få sina grundläggande behov uppfyllda.
 • Varje barn har rätt att få skydd mot övergrepp och utnyttjande.
 • Varje barn har rätt att få uttrycka sin mening och bli respekterat.
 • Artikel 1: I denna konvention avses med barn varje människa under 18 år, om inte barnet blir myndigt tidigare enligt den lag som gäller barnet.

  Artikel 2: slår fast att alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras. Barnkonventionen gäller för alla barn som befinner sig i ett land som har ratificerat den.

  Artikel 3: anger att det är barnets bästa som ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barnet. Begreppet ”barnets bästa” är konventionens grundpelare och har analyserats mer än något annat begrepp i barnkonventionen. Vad som är barnets bästa måste avgöras i varje enskilt fall.

  Artikel 6: säger att varje barn har rätt att överleva, leva och utvecklas. Artikeln handlar inte bara om barnets fysiska hälsa utan också om den andliga, moraliska, psykiska och sociala utvecklingen.

  Artikel 12: handlar om barnets rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör honom eller henne. När åsikterna beaktas ska hänsyn tas till barnets ålder och mognad.

  Migrationsverket har  beslutat att utvisa en tvååring till Frankrike, en flicka som är född här och som övergavs av sin biologiska mamma i mycket tidig ålder. Hon kom till ett skånskt par när hon var fyra månader gammal. Hon talar ingen franska. Hur väl stämmer Migrationsverkets beslut med barnkonventionen?

  DN  1 kommentar:

  1. Nog undrar man lite hur beslut fattas. Hur hamnade vissa personer på de befattningar de har?

   SvaraRadera